Committee


General Co-Chairs:

Qingming Luo

Hainan University

Kun Xu

Beijing University of Posts and Telecommunication

Naoya Wada

NICT

 

 

Technical Program Committee Co-Chairs:

Ming Tang

Huazhong University of Science and Technology

Satoshi Shinada

NICT

Daoxin Dai

Zhejiang U

Yongli Zhao

Beijing University of Posts and Telecommunications

Liyang Shao

Southern University of Science and Technology

Hideaki Furukawa

NICT

 

 

Steering Committee:

Xu Wang

Heriot Watt University

Masanori Hanawa

University of Yamanashi

Weisheng Hu

Shanghai Jiao Tong University

Tsuyoshi Konishi

Osaka university

Siyuan Yu

Sun Yat-Sen University

Satoshi Shimizu

NICT

Kun Xu

Beijing University of Posts and Telecommunications

Hongwei Chen

Tsinghua University

 

 

International Advisory Committee:

Cun-Zheng Ning

Tsinghua University

Ken-Ichi Kitayama

Graduate School for the Creation of New Photonics Industries

Yuichi Matsushima

Waseda University

Jintong Lin

Beijing University of Posts and Telecommunications

Shizhong Xie

Tsinghua University

Alex Wai

The Hong Kong Polytechnic University

Local Organizing Committee:

Mengxing Huang

Hainan University

Jinsong Xia

Huazhong University of Science and Technology

Lili Gui

Beijing University of Posts and Telecommunications

Zhenming Yu

Beijing University of Posts and Telecommunications